بایدن در مسیر ترامپ

از نظر برک نیز بشر معرفی شده در اعلامیه حقوق بشر، انتزاعی و غیرواقعی است؛ یا اینکه اگر حقوق بشری هم وجود دارد همان حقوق یک شهروند مثلا انگلیسی است و نه چیزی بیشتر؛ حقوقی که ما از آن بهرهمندهایم فقط از بطن «ملت» برمیخیزد؛ و از این قبیل انتقادات. بیتردید، نقد مشخص و انضمامی هر یک از این نگرشها مستلزم رجوع به ابعاد دیگر این مسئله و تحلیل وضعیت واقعی در ایران و نیز الزامات و پیآمدهای ناشی از این نوع نگرشهاست؛ اما به هر حال، نقد و تحلیل سویههای ایدهآلیستی و اومانیستی نظریاتی از این دست، افق تازهای به روی ما میگشاید و راه را به روی برخی سادهانگاریها میبندد.

شما برای اینکه بدانید ما بیشترین فشار را به خود بورس وارد کردیم، این نقطه مغفول ماند و در حق بورس ظلم شد. وی افزود: مردم برای به چالش کشیدن این سوء استفادهها نمیتوانند به مجاری قانونی متوسل شوند.

بر خلاف آنچه علیرضا زاکانی مدعی میشود، ساخت و ساز بهویژه خانهدار شدن مردم از برنامههای اصلی دولت روحانی و شهرداران اصلاحطلب بود چنانکه روحانی دو سال مانده به پایان حضورش در پاستور چنین تاکید کرد که: «شهرداران کلانشهرها میتوانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامهریزی کنند.» او در مقطعی دیگر هم تاکید کرد: «واحدهای مسکونی را خود مردم باید بسازند این اشتباه است که دولت برود دنبال این کار.

در واقع، هدف اصلی عبارت بود از حفظ وضع موجود و تداوم صلح؛ بنابراین برای همه مردمان اروپا، تصدیق خودمختاری و حاکمیت ملی امری ناگزیر بود و دول فاتح باید بدان تن میدادند. در مورد مسئله فوق فرض بر این است که برای دستیابی به چیزی مثل حقوق بشر، وحشیان ابتدا باید از بند ستم حاکمان جبار رها شوند یا به سطحی خاص از تمدن برسند؛ بنابراین مسئله حقوق بشر ناگزیر با مسئله رهایی ملی به هم گره میخورند.

وزارت امور خارجه آمریکا باتایید و تشریح این سایت برای جلوگیری از هرگونه اتفاقی که منجر به درگیر کردن دولت ایالات متحده شود اشاره میکند که این سفارت مجازی جدید “یک ماموریت دیپلماتیک رسمی نیست، و همچنین آن نمایندگی یا توصیف واقعی سفارت ایالات متحده در دولت جمهوری اسلامی ایران نیست.” هدف این است که برای باز کردن خط ارتباطی بین مردم ایران و آمریکا این سایت موثر باشد و مانعی در برابر تلاش دولت ایران برای قطع مردم خود از دنیای خارج از طریق اینترنت میباشد.

رییس جمهور سابق ایران میخواهد حرف بزند و میداند که بعد از این حرفهایش تبدیل به تیتر یک رسانههای رسمی و غیررسمی میشود. معاهدات صلح (بهویژه معاهده ورسای که طی پنج سال از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ به صور مختلف منعقد شد، و جالب اینکه فرآیند انعقاد این معاهدات، خود، بیش از دوران جنگ به درازا کشید) عامل اساسی این تغییر ریشهای بودند.

در این مرحله سرمایههای خارجی جذب میشود و با جذب سرمایهگذاری خارجی رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. به قول آرنت، این جمعیت متشکل بود از کسانی که هیچگاه به مرحله رهایی و خودمختاری ملی نرسیده بودند و همواره سودای آن را در سر میپروراندند.

طبق استدلالات آرنت، حقوق بشر، پیش از هر چیز، به منزله حقوق «سلبناشدنی» (inalienable) معرفی شده بود: حقوقی مستقل از تاریخ، مذهب، قومیت و. البته باید در اینجا خاطرنشان کرد که غرض از ترسیم خطوط کلی این نوع نگرش اومانیستی به حقوق بشر، که به صُوَر گوناگون در نظریات بسیاری از جریانات داخلی تجلی یافته است، صرفا برجستهکردن یکی از جنبههای مغفولمانده در این مورد است، جنبهای که بیشتر به جنبه مفهومی این مسئله برمیگردد.

اما یکی از نکات کلیدیای را که تقریبا هیچ یک از جریانات و گروههای حامی حقوق بشر در اینجا بدان توجهی ندارند، الزامات و پیآمدهای عملی مفهوم «حقوق بشر جهانشمول» یا به تعبیری، عدمدرک تمایز میان «حقوق بشر» و «حقوق شهروند» است، که به بیان آگامبن، خود اعلامیه حقوق بشر با عنوان اعلامیه «حقوق بشر و شهروند» این معضل را انعکاس میدهد.

اگرچه ترامپ شامل ترکیبی از دیدگاههای مختلف در حوزه سیاست خارجی است، اما عملکرد او تا به امروز نشان داده است که وی در حوزه سیاست خارجی تحت تأثیر جریان ناسیونالیسم محافظهکارانه است. مضمون اصلی مقاله آرنت در خود عنوان مقاله نیز منعکس شده است، یعنی به بیان ساده، بدون وجود دولت ـ ملت، حقوق بشر نیز وجود نخواهد داشت.

محمود احمدینژاد با تاکید بر اینکه تمام خوبیها و ارزشهای مانده در تاریخ حاصل ایثار است، اظهار داشت: آنچه به عنوان جامعه بشری وجود دارد، حاصل ایثار ایثارگران است و اگر ایثار مادران شهدا و ایثارگران نباشد هیچ ارزشی خلق نشده و باقی نمیماند.

البته انتقاداتی از این دست، به حقوق بشر را فیلسوف انگلیسی، ادموند برک، سالها قبل مطرح ساخته بود، و به قول خود آرنت تمام استدلالات و فاکتهای مورد استفاده او جملگی تایید تلخ و نابهنگام استدلالات برک است. ولی الزام و پیآمد تام و تمام یکیشدن حقوق بشر با حقوق مردم، تقریبا تا ۱۲۰ سال پس از انتشار اعلامیه حقوق بشر، همچنان مبهم و ناروشن باقی ماند تا اینکه سرانجام شرایط استثنایی تاریخی، بیرحمانه این ابهام را زدود.

در واقع، دیگر امکان نادیده گرفتن این جمعیت ۱۰۰میلیونی یا، به قول اتو باوئر، «مردمان بیتاریخ» وجود نداشت، مردمانی محروم از خودمختاری و حاکمیت ملی که اینک باید سرنوشت اروپا را رقم میزدند. پیرو همان تاکیدتان بر تبحر سیاسی، توان چانه زنی بالا و ظرافت دیپلماتیک خاص، ایران اول باید کاهش تنش و پایان جنگ در یمن را عملیاتی کند یا به تضمینی در قبال عربستان برسد؟

من میگویم باید «اعتلاطلب» باشیم نه اصلاحطلب یا اصولگرا. اساساً واژهی رهبری یا لیدرشیپ در نگرش استراتژیک آمریکا یعنی عدول از هژمونی و واگذار کردن کار به شرکا. بسیاری از آنها – فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، احزاب – دفاع اومانیستی از حقوق بشر را پیشه خود ساختهاند.

وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که خروج نیروهای این کشور از افغانستان ادامه دارد و تا پایان ماه اگوست سال جاری میلادی پایان مییابد. طرفه اینکه، تا به حال در ارتباط با مسئله حقوق بشر، هیچیک از افراد یا جریانات داخل کشور به آرای آرنت رجوع نکرده، یا در صدد تبیین نظاممند آن برنیامدهاند که این امر، اساسا مبین بیاعتنایی ریشهای و نبود حساسیت نزد ایشان به منابع درونی سنت فکری خودشان است.