باید به همه جناحها احترام کنیم

اما انواع پوتین ایرانی که بیشتر مورد توجه هستند میتوان موارد زیر را نام برد. بسیاری بر این باورند که یلتسین برای محافظت از خود پوتین را به عنوان رییس جمهور جدید روسیه اعلام کرد زیرا آتش جنگ در چچن زبانه می کشید و محبوبیت او به شدت در حال کاهش بود. باور ایشان این بود که همه بهرهای از حقیقت دارند و فرهنگ غلبه باید برود و فرهنگ بهره برداری به جایش بیاید. در دل همه این وقایع، تلاش برای غلبه وجود دارد و همه کوشیدند که طرف مقابل را مثل خود کنند. امروز در یمن و سوریه مشکلات جنگ وجود دارد و نیروهای خارجی در سوریه هستند؛ اما روند منطقه ما به سمت امنتر شدن است. اندیشه هست که جاذبه دارد. اما اگر بکوشیم از سهم همه آدمها از حقیقت بهرهمند بشویم انموقع است که به ائتلاف میرسیم و گرنه نتیجه نزاع است؛ درباره جریانهای سیاسی هم اینطور است.

گفتند راه رسیدن به یکپارچگی در جامعه مثل خود ساختن دیگران است. وی افزود: این همکاری چهارجانبه کار جدیدی بود برای اینکه اطمینان حاصل کنیم از طریق این سه کشور میتوانیم خلیجفارس را به دریای سیاه و دریای مدیترانه ارتباط دهیم و از این طریق یک راه ترانزیتی بسیار خوبی ایجاد کنیم. راه این نیست. من مطلبی را از سردبیر شما درباره توحید سیاسی خواندم که نوشته بودند که بسیاری از اسلامگرایان برای اقامه توحید در جامعه و برای رساندن جوامع بشری به توحید کارشان به خشونت گراییده. رئیس جمهور با بیان اینکه از مردم بخاطر روزهای سختی که پشت سر گذراندند و تحمل و صبر کردند، سپاسگزاری و تشکر میکنم، گفت: میخواهم به مردم عزیزمان بگویم که دولت با همه توان کوشش کرده این مشکلات را کاهش دهد. جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا هنگام خداحافظی با پاپ فرانسیس در دیدار اخیرش با رهبر کاتولیکهای جهان گفت: شما بازیکن بیسبال آفریقایی آمریکایی معروف در آمریکا هستید.

نمازی با تاکید بر اینکه «یکی از عوامل موثر در عملکرد هر مسئولی متناسب بود اختیارات و مسئولیت او است» گفت: «مسئولیت وزیر خارجه بودن در دنیای فعلی که ارتباطات زیاد و نیاز کشورها به هم بسیار است، به خصوص در ایران که باید دائما تعامل با دیگران داشته باشد، بسیار زیاد است اما اختیارات او کافی نیست. بهخاطر اینکه انسان دارای اراده است و اگر نخواهد چیزی را بپذیرد نمیپذیرد. من این را باور دارم که اگر نه مسلمان، هر دینی، فکر، مکتب و تمدنی بخواهد دیگر انسانها را مثل خود کند کار بهنزاع میرسد. مسیر این است که همه جریانها و همه انسانها سهم و بهرهای از حقیقت دارند. خیلی از ادیان و گروهها تا الان کوشیدند انسانها را مثل خود کنند و دایما کار به خشونت میرسد. تقابل برای غلبه به وحدت نمیانجامد؛ نه اصلاحطلبان و نه اصولگراها نباید اینگونه فکر کنند. درطول تاریخ حیات بشر به راهکار مقابله برای غلبه برخورد میکنیم. اندیشه رقابت، ستیز و تقابل برای غلبه به وحدت نمیانجامد.

همایش وحدت به نتیجه نمیرسد مگر اینکه بپذیریم که همه جریانهای سیاسی از حقیقت بهرهدارند و ما از سهم آنها بهرهمند شویم. اين اولين بار در تاريخ انقلاب است که کابينه معرفي شده توسط رئيسجمهور بهطور کامل راي اعتماد نميگيرد. چند سال است که در کشور سخن از نشست هایی برای وحدت اصلاحطلبان و همایش هایی برای وحدت اصولگرایان مطرح است و دایما مجمع و همایش میگذارند که چکار کنیم که وحدت پیدا کنیم. وی تاکید کرد: نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کرونا پرداخت شده است یعنی چه آنهایی که پرداخت شده و چه آنهایی که وام داده شده بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان است. چه شما دوست داشته باشید چه نداشته باشید، واقعیت همین است. روحانی با اشاره به اینکه در این زمینه بار بزرگی بر دوش شماست؛ خاطرنشان کرد: واردات، صادرات، سرمایهگذاری در شرایط تحریم ریسکآفرین است و شرایط طبیعی نیست، در این شرایط باید شما وارد شوید و از یک طرف با همه آنهایی که در فعالیت خود احتمال ریسک میدهند، هماهنگ شوید و از طرف دیگر با همکاری شرکتهای بیمهای کشور دیگر ریسک جاهایی که ارقام بالا است پوشش دهیم، به طور مثال در کشتیهای بزرگ نفتکش که قیمت کشتی و نفت مهم است.