جدیدترین لیست وزرای دولت رئیسی – سایت تیتربرتر

حقیقت دیگری نیز در این میان هست که تغییر دولتها به معنای تغییر فاعلامور در همه امور مملکتی پذیرفته میشود و همگان تغییر دولت و حتی یک وزیر و یک مدیرکل را معنیدار و منشأ تغییرات ماهوی و حقوقی و اجرایی تلقی میکنند و هر جریان سیاسی که با ورود به انتخابات به دنبال تغییر است، خودبهخود این حقیقت را از پیش پذیرفته است، پس چرا در مورد خاص برجام، تغییر فاعل چیز بیاهمیتی تلقی و حرف از «این همان برجام است» زده میشود؟ منافع خود را به نام «قوانین بینالمللی»، و سخنان تحکمآمیز و غیرقانونی خود را به نام «جامعهی جهانی» بر ملتها تحمیل میکنند و با شبکهی رسانهایِ انحصاریِ سازمانیافته، دروغهای خود را راست، و باطل خود را حق، و ظلم خود را عدالتطلبی وانمود میکنند و در مقابل، هر سخن حقی را که افشاگر فریب آنها است، دروغ، و هر مطالبهی برحقّی را یاغیگری مینامند. آثار مثبت و آثار ضدرقابتی هر شرط، در شرایط و اوضاع و احوال خاص گردیده اند. در زمان رئیس جمهور بعدی، بیش از هشتاد نفر از فرقهی داوودیان را -یک فرقهی مسیحیِ مخالف سیاستهای دولت آمریکا- که در یک خانه اجتماع کرده بودند و با اخطار پلیس بیرون نمیآمدند، جلوی چشمان مرد و زن و کودک، زنده زنده در آتش سوزاندند؛ اما اینها خم به ابرویشان نیامد!

بنده با ملاحظهی آمار و ارقام و حوادثی که در این چند سال پیش آمده -چیزی که جلوی چشم خود ما بوده است- به این نتیجه میرسم که شاید در دنیا دولتی نباشد که به قدر دولت آمریکا نقض حقوق بشر کرده باشد. ما مدّعی نظام ایالات متّحدهی آمریکا و بسیاری از دولتهای غربی هستیم، بهخاطر نقض حقوق بشری که آنها انجام میدهند. به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی این را بیشتر از گذشته دنبال می کنم و مردم بدانند وقتی پای صندوق آراء آزاد هستند که رأی خودشان را به صندوق بریزند، هیچوقت نظام ما صدمه نخواهد دید. برای شناخت بیشتر این سیاست مدار سرشناس با ما همراه باشید. بخاطر اینکه اعتماد مردم نسبت به آینده متزلزل میشود، چرا ارز بالا و پایین میشود به غیر از مسأله نقدینگی داخلی، دسترسی ما به ارز مورد بحث است. سال آینده، سال دسترسی گسترده مردم به واکسن و مهار کرونا، و سال بهرهگیری از مقاومت 3 ساله و پایان تحریمها خواهد بود.

حتی اتاق بزرگی در قلعه را به او داد تا از آن برای «بازیهایش» استفاده کند. بیمارِ محتاج درمان اضطراری در آن قطعهی مظلومِ زمین، روی زمین مانده است، داروهای ابتدایی در اختیار او قرار نمیگیرد! هواپیماهای بیسرنشین در افغانستان و پاکستان، کشتار مردم بیگناه، هزاران گونه جنایت علیه غیر نظامیان در مناطق مختلف، و شیوههای جنایت ناشناخته -که حالا خیلی از جنایات اینها شیوههایی است که برای مردم دنیا ناشناخته است، بعدها معلوم خواهد شد- آنوقت اینها اسم حقوق بشر را میآورند؟ قدرت سلطهگر و زورگو کارش با تهدید پیش میرود و ملتهای دنیا و خیلی از دولتها متأسفانه در مقابل تهدیدهای اینها کوتاه میآیند و اینها را بیشتر بر امورِ خودشان مسلط میکنند. حسینی با اشاره به ویژگیهای تیم کارآمد اقتصادی، عنوان میکند: من اعتقاد ندارم که یک تیم خیلی میتواند موثر باشد. آمریکا است که بیش از همه دم از مردم و دم از حقوق مردم و مانند اینها میزند و بیش از دویست هزار نفر کشته شدند -در آن حوادث ژاپن- و تعداد خیلى بیشترى هم دچار عوارض آن شدند.

سربازان و نیروهای امنیتی آمریکا بدترین جنایتها را در نقاط اشغالی عراق و در زندان ابوغریب مرتکب میشوند -که یک نمونه از این همه، جنایت زندان ابوغریب است؛ والّا نظایر آن زیاد است- به انسانها اهانت میکنند، حقوق انسانها را لگدمال میکنند؛ چه در اینجا، چه در افغانستان، چه در زندانهای خودشان، چه در گوانتانامو؛ آنگاه دیگران را به نقض حقوق بشر متهم میکنند! آنها میگویند «حقوق بشر»، و منافع غرب را اراده میکنند؛ میگویند «دموکراسی»، و دخالت نظامی در کشورها را به جای آن مینشانند؛ میگویند «مبارزه با تروریسم»، و مردم بیدفاع روستاها و شهرها را آماج بمبها و سلاحهای خود میسازند. این مساله در نوع خود میتواند یک بازدارندگیِ حقوقی را علیه دولتهای آتی آمریکا ایجاد کند و مانع از آن شود که آنها به صورت یکجانبه از برجام خارج شوند. وی گفت که فروش شرکت های تجاری او کار بسیار دشواری است اما تاکید کرد کرد که ‘مایل است کاری انجام دهد’ و نوعی هماهنگی برای جدا کردن شرکت های تجاری از کارش در دولت ایجاد کند. رئیس جمهور تأکید کرد: باید کاری کرد که با عملیاتی کردن سیستم هوشمند جاده ها امن شود.