شرایط ، مدارک ثبت نام و بازپرداخت آن

رفتار افراد خانوارها و یا کل جامعه در انتخاب، خرید و مصرف کالاها و خدمات الگوی مصرف را تعیین میکند. قرارداد اختیار معامله یکی دیگر از انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا می باشد که به دو دسته خود بر دو نوع اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم می شود که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم. اما در کشورهای دیگری چون ایران، در برهههایی حتی سودهای بیش از بیست درصد به حساب های بانکی تعلق گرفته و اصولا از آنجا که سودهای پرداختی توسط بانکها در مقایسه با مقوله تولید امری بدون ریسک تلقی میشود، سیل نقدینگی بجای تولید، روانه بانکها شده و منابع در دسترس بانکها را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. حرکت منسجم و مدبرانه به سوی اصلاح الگوی مصرف بدون افزایش آگاهی مردم و مشارکت آنها امری اجتنابناپذیر است. اصلاح الگوی مصرف نیاز به فرهنگی پایدار دارد که با استفاده از آ ن هر فرد الزام تصحیح الگوی رفتار خود را درک کند و به تدریج این رفتارهای اصلاح شده نهادینه شود.

شاید تا به حال با مشکلی ناگهانی مواجه شده باشید یا نیاز به معتنابعی پول داشته باشید. بالا بودن این نسبت بیانگر رسیک بالای اعتباردهندگان بوده و موجب می گردد تا آنها نظر مساعدی نسبت به تمدید اعتبار یا اعطای اعتبار جدید نداشته باشند و در نتیجه شرکت برای اخذ وام بایستی هزینه بیشتری تحمل کند. ورود استارتآپها و فینتکها، ظهور بلاکچین و رمزارزها، رشد شتابان فناوری، حاکمیت رگولاتورها و افزایش تردیدها نسبت به سلامت اقتصاد جهانی و در نهایت، تغییرات جمعیتشناختی و بروز نیازهای نوین در نسلهای جدید از جمله محرکهای مذکور هستند. چنین اندیشهای آنگاه تحقق مییابد که استادان محترم این دروس با محتوای آثار یاد شده آشنا شوند و بدون تعصب به آنچه آموختهاند و با آن انس ذهنی دارند، از این آثار در تدریس بهره بگیرند و برای رشد و تکامل علمی نظریات ارائه شده، نقد و بررسی محققانه کنند و دیدگاههای خود را به صورت مقالههای علمی منتشر سازند. از سوی دیگر، بخش دیگری از آثار یاد شده که عطف توجه جدی به پول و بانکداری بدون ربا داشته یا در اصل بدین منظور نوشته شده است، میان استادان و دانشجویان رشته اقتصاد بازتاب نداشته یا بسیار کم معرفی شده است. همچنین برای معرفی آثار پیشگفته و نقد و بررسی آنها بهوسیله استادان رشته اقتصاد میتوان از برگزاری همایشهای علمی، کارگاههای پژوهشی و میزگردها استفاده کرد.

مروری گذرا بر مجموعه آثار اقتصاد کلان و پول و بانکداری که بررسی شده است، نشان میدهد که بخش بزرگی از این آثار، چه ترجمه و چه تألیف که به طور عمده به صورت متن درسی یا کمکدرسی در دانشگاهها معرفی میشود، برای آموزش بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران مناسب نیست؛ بلکه دانشجویان را با سازوکار پول و بانکداری مبتنی بر نرخ بهره آشنا میسازد و زمینه ذهنی آنان را برای تجزیه و تحلیل اقتصاد ربوی آماده میکند. از سوی دیگر کاربرد این مدلها میتواند به سیاستگذاران و تصمیمگیران بانک کمک کند تا با توجه به شرایطی که توانایی کنترل آن را ندارند به بهترین نحو از بانک و منابع مالی آن استفاده کرده و سود سرمایهگذاری در صنعت بانکداری را افزایش دهند. وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون به بیش از ۲۸۰ هزار مستمری بگیر وام پرداخت شده و با پیش بینی اعتبارات لازم تا پایان سال جاری این عدد به بیش از ۳۷۰ هزار نفر خواهد رسید. پرداختهای بانکداری باز به مشتریان این امکان را میدهد که به جای استفاده از کارت اعتباری یا نقدی، هزینه خدمات یا کالاها را در فروشگاههای آنلاین بهطور مستقیم از حسابهای خود پرداخت کنند.

1. گسترش عدالت و ارتقای سطح زندگی جامعه 2. ایجاد فرصت توزیع مناسب منابع در بخشهای مختلف اقتصادی 3. ارتقای فناوری در طراحی، ساخت و .. 4. رعایت شاخصهای زیست محیطی در تولید و ارائه کالاها و خدمات 5. صرفهجویی در زمینه مصرف انرژی و توجه خاص به تولید انرژی از منابع تجدیدشونده و نو مانند باد، خورشید و… این فرهنگ میتواند موجب استفاده صحیح از منابع کشور گردد و سبب ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینهها شود و در نهایت زمینهای را برای گسترش عدالت به وجود بیاورد. بنابراین اصلاح الگوی مصرف، تلاشی جامعنگر، مدبرانه، هوشمند، دامنهدار از گذشته و به سوی آینده را میطلبد تا با انجام حرکات اصولی و کاربردی، فرهنگ مطلوب صحیح مصرف کردن را در همه امور ترویج دهد. پس با افزایش آگاهی، بهبود نگرش و رفتار خدماتدهندگان و خدماتگیرندگان در سیستم بانکداری الکترونیک و رفع موانع عدم توسعه بانکداری الکترونیک میتوانیم از آن در جهت اصلاح الگوی مصرف که راهبردی اساسی برای کشور میباشد، استفاده کرده تا از آثار مطلوب بیشمار آن بهرهمند شویم. بانکداری الکترونیک ابزاری نوینی است که بانکها و حتی موسسات اعتباری و مالی میتوانند با استفاده از آن فرهنگ مطلوب و استفاده صحیح از منابع را گسترش دهند و از مزایایی چون کاهش هزینه چاپ اسکناس، کاهش هزینه جابهجایی اسکتاس، کاهش هزینه بایگانی، جلوگیری از سوء استفادههای اقتصادی برونسازمانی، کاهش هزینههای پرسنلی، کاهش آلودگی شهرها و کاهش آلودگی روانی و …