چند گزینه پیش روی بایدن است

سجاد شیخ علیا لواسانی در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به روند مذاکرات هستهای اظهار کرد: آمریکا به خوبی متوجه شده که خروج از برجام و فشار برای برهم زدن این معاهده به نتیجه نرسیده و باعث انزوای این کشور در افکار عمومی شده است. آقای احمدینژاد در سالهای سکوت محض در قبال فاجعه برجام و پس از ناکامی از حضور مجدد در صحنه انتخابات، مسیرهای مختلفی را برای زنده نگهداشتن یاد خود در رسانهها پیگیری کرد اما چالشیترین اظهارات او، دستمایه هجمه پررنگ رسانهای از سوی مخالفان خارجنشین سند همکاری مشترک ایران و چین شد. این حرفها را میزنند تا بتوانند خودشان را در سطح رسانهها حفظ کنند. در یکی از جلسات دولت گفت من فقط دو تا تراول 50 تومانی خرج کردم؛ اما آقای مددی (رئیس تأمین اجتماعی) یکبار به خود من گفت من خانهام را فروختم و برای تبلیغات ایشان هزینه کردم». نخست آن­که هزینه زیاد توسعه یک کالا ممکن است شرکت را مجبور کند تا به مشارکت علاقه نشان دهد. اگر درایت فرماندهی کل قوا در آن برهه نبود و قرار بود کشور مطابق اظهارات احمدینژاد تصمیم نهایی را بگیرد، معلوم نمیشد که در پس سقوط دمشق و قدرت گرفتن داعش، چه سرنوشتی برای مردم ایران رقم میخورد.

یعنی در زمانهای که امریکاییها متوجه هزینههای سرمایهگذاری در خاورمیانه به جای سرمایهگذاری در مقابله با رشد قدرت تجاری آسیا هستند و رسماً این موضوع را در سند استراتژی امنیت ملی خود تصریح میکنند، با ادعایی گزاف خبر از معامله روسیه با امریکا بر سر ایران میدهد. علیرضا خجسته پور درباره دیدار روحانی، ناطق نوری، باهنر، خاتمی و جهانگیری گفت: روحانی با باهنر به صورت دو نفره دیدار کردند اما خبر به شکلی منتشر شده که این دیدارها جمعی بوده اما به این صورت نیست. سادهانگاری است اگر آن اظهارات عجیب آقای احمدینژاد را صرفاً یک کنش رسانهای بدانیم؛ چرا که این همکاری راهبردی میان ایران و چین به جهت همزمانی با جنگ اقتصادی تحمیلی از سوی امریکا یک ضرورت مهم اقتصادی برای کشور محسوب میشد و یکی از مهمترین نقدها بر دولت حسن روحانی، معطل گذاشتن چینیها و عدم توازن میان سیاستهای همکاری مشترک او بود. انصاری که از ثروتمندان تاریخ ایران محسوب میگردد، پس از عدم توفیق شرکت معروف خود به نام “فخر ایران” آن را به دولت شاه فروخت. او مدتی کوتاه در سال ۱۳۷۹ اجرای یک برنامه علمی را به نام «کاوش» در شبکه چهار به عهده داشت. مجری: به نام خدایی که هستی از اوست و ما هر چه داریم همه لطف اوست.

ای کاش جامعه هنری ما با حفظ تفاوت ها، و حفظ تفاوت دیدگاه ها و سلایق، اینگونه رو در روی هم صف آرایی نمیکردند که به تضعیف هردو انجامید و فرصت هایی را از هر دو طرف گرفت. به گزارش مهر فردا، دکتر محمود احمدی نژاد تاکید کرد که جامعه هنری به طور طبیعی نمی تواند توجیه گر وضع موجود باشد زیرا هنر کمال جوست و در مسیر رو به جلو حرکت می کند، بنابراین ایستادن در وضع موجود، در هر سطحی که باشد، ضد کمال است و هنرمند نمی تواند یک جا بایستد. البته احمدی نژاد تنها نیست و کم نیستند مدیران و مسئولانی که فراخور منافع سیاسی و جناحی خود بهراحتی دروغ میگویند و از آب گلآلود ماهی خود را صید میکنند. برای مثال کریمیقدوسی، نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی بارها ادعاهای کذبی را مطرح کرده است که خود مجبور به تکذیب آنها شده است؛ البته از عذرخواهی خبری نیست.

البته اخیراً این ارتباطات تحت تأثیر کووید-۱۹ قرار گرفتهاند. او در مدت اولین دوره ریاست جمهوری خود به طور کامل بر مسائل داخلی تمرکز داشت، و دو موضوع را در راس برنامه های کاری خود قرار داده بود: اول جنگ با چچن، دوم مبارزه با نظام آلیگارشی به جامانده از دوران یلتسین! اینبار خود را در زمانی نمود داد که ایران، چین و روسیه در پی شکلدادن و تحکیم «مثلث مهار امریکا» هستند، سند مشترک ۲۰ ساله با روسیه در حال تدوین است که قرار است زمینهساز توافقات تجاری برای ارتقای سطح همکاریهای راهبردی میان دو کشور باشد. امروز هم که این پیش بینی عجیب و غریب را انجام دادند. نکته دیگر این است وقتی شما میخواهید تحلیل محتوا درباره صحبتهای او به ویژه بعد از تحلیلهایی که درباره عدم حضور آقای رئیسی انجام داد، بدهید، میبینید که او دیگر مورد توجه مردم نیست. روحانی ادامه داد: هیچ کارخانهای در این مدت به خاطر عدم ورود مواد اولیه از خارج از کشور تعطیل یا تعلیق نشد؛ هیچ بیماری به خاطر نبودن تخت بیرون از بیمارستان نماند.